WiadomośćInaczej segregujemy i więcej płacimy
(Kategoria: Gdańsk Osowa - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
niedziela 19 stycznia 2020 - 11:15:41


Inaczej segregujemy
i więcej płacimy


Urząd Miejski informuje, że w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach wprowadzane są w Gdańsku od 1 lutego 2020 r. zmiany w organizacji zbierania przez właścicieli odpadów i ich odbioru. Obowiązywać będą także nowe stawki i zasady obliczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. W związku z powyższym właściciele nieruchomości zyskują nowe prawa i obowiązki.POWSZECHNY OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW

W myśl przepisów krajowych wszyscy w Polsce mamy już obowiązek segregowania odpadów na 5 frakcji (szkło, papier, tworzywa i metale, bioodpady, resztkowe). Wszyscy właściciele nieruchomości bez wyjątku, począwszy od 1 lutego zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów oraz jeśli dotąd zbierali odpady nieselektywnie do złożenia przed 1 lutego deklaracji (DO-1, DO-2, DO-3, DO-4). Nowe wzory deklaracji dostępne będą od 8 stycznia 2020 r. Do pobrania ze strony Czyste Miasto Gdańsk.

MOŻLIWOŚĆ PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWANIA

Ponadto właściciele nieruchomości jednorodzinnych (DO-1, DO-3) zyskują prawo do obniżki opłaty miesięcznej - o 1 grosz za m2 - z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Podkreślamy jednak, że część bioodpadów nie nadaje się do takiej formy kompostowania i powinny one trafiać do brązowych pojemników na bioodpady. Kompostowniki powinny też spełniać określone wymagania, tj. m.in. być estetyczne, wyposażone w ściany boczne oraz posiadać pokrywę.

NOWE ZASADY OPŁAT, NOWE STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Wedle prognoz zmiany ustawowe oraz rosnące koszty usług odbioru i zagospodarowania odpadów spowodują w 2020 r. spadek przychodów do miejskiego budżetu gospodarki odpadami do poziomu 81 mln zł. Jednocześnie, z tych samych powodów, wydatki na gospodarkę odpadami wzrosną do rekordowych 160 mln zł. Dlatego Gmina Miasta Gdańska, podobnie jak inne samorządy w Polsce, zmuszona była do wprowadzenia podwyżek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 lutego 2020 r. obowiązują następujące stawki opłat:

- 0,88 zł/m2 powierzchni lokalu mieszkalnego i użytkowego będącego częścią nieruchomości mieszanej do 110 m2 oraz 0,10 zł/m2 powierzchni powyżej 110 m2 (DO-1, DO-3);

- 54,00 zł /pojemnik 1100 l dla nieruchomości niezamieszkanych za odpady resztkowe oraz 43,20 złza pozostałe frakcje (DO-2).

Zgodnie z ustawą, w przypadku stwierdzenia braku obowiązkowej segregacji, każdorazowo naliczona zostanie właściwa opłata podwyższona stanowiąca dwukrotność stawki podstawowej. Zmienia się zasada obliczania opłaty dla nieruchomości mieszanych (DO-3). Począwszy od 1 lutego, dla niezamieszkanej części nieruchomości właściciele nieruchomości deklarują powierzchnię użytkową lokali i stosują stawki opłaty od metra kwadratowego.

Zmienia się zasada obliczania opłaty dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele wypoczynkowe (DO-4) . Opłata począwszy od 2020 roku liczona jest w kwocie ryczałtowej opłaty rocznej 165 zł od nieruchomości, niezależnie od ilości domków letniskowych usytuowanych na nieruchomości.

ZMIANY DOT. WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANYCH W POJEMNIKI

Od 1 lutego 2020 r. obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do segregacji (5 kolorów) wraca do właścicieli nieruchomości niezamieszkanych (wyłącznie DO-2). Pojemniki zostaną zabrane po 1 lutego. Właściciele będą jednak mieli możliwość wykupu dotychczasowych pojemników lub ich wydzierżawienia od firmy świadczącej usługę odbioru odpadów w sektorze, jak i oklejenia pojemników prywatnych naklejkami zawierającymi informacje o rodzaju odpadu i firmie obsługującej pojemnik przez tę firmę.

Gmina będzie odbierała odpady z pojemników prywatnych właścicieli nieruchomości spełniających następujące warunki:

a) zostaną zadeklarowane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

b) pojemniki będą zgodne z kolorystyką przewidzianą dla segregacji odpadów (5 kolorów) i opisane jaki rodzaj odpadów jest w nich zbierany

c) zostaną opisane adresem miejsca gromadzenia odpadów oraz przez jaką firmę wywozową są obsługiwane

d) będą w dobrym stanie technicznym oraz będą nadawały się do obsłużenia przez śmieciarkę (wymagania dot. norm jakościowych pojemnika określono w Regulaminie utrzymania porządku i czystości)

e) zostaną oczipowane przez firmę wywozową.

KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA NOWYCH DEKLARACJI DLA NIERUCHOMOŚCI

W konsekwencji ww. zmian w systemie GOK zachodzi obowiązek złożenia nowych deklaracji na wzorach mających zastosowanie do opłaty począwszy od 1 lutego 2020 r. Obowiązek złożenia nowych deklaracji dotyczy właścicieli:

a) nieruchomości zamieszkanych jednorodzinnych, które dotąd nie zadeklarowały segregacji (druk DO-1),

b) nieruchomości zamieszkanych wielolokalowych, które dotąd nie zadeklarowały segregacji (druk DO-1),

c) nieruchomości zamieszkanych jednorodzinnych, które chcą zadeklarować prowadzenie przydomowego kompostownika (druk DO-1 i DO-3)

d) wszystkich nieruchomości niezamieszkanych (druk DO-2),

e) wszystkich nieruchomości mieszanych czyli częściowo zamieszkanych i częściowo niezamieszkanych (druk DO-3),

f) wszystkich nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (druk DO-4).

Nowe deklaracje należy złożyć w formie elektronicznej (tzw. e-deklaracja za pośrednictwem strony www.czystemiasto.gdansk.pl) lub w Biurze Obsługi Klienta Gospodarki Odpadami Komunalnymi przy ul. Partyzantów 36 (budynek D). Należy pamiętać, że znowelizowane przepisy ustawy przewidują karę grzywny za niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji.

INFORMACJA I OBSŁUGI KLIENTA

Informacji na temat zmian w systemie oraz praktycznych wyjaśnień udziela:

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Urzędu Miejskiego w Gdańsku Infolinia: tel.: 58 731 64 64 pn, wt, czw, pt (7.00-15.00) śr (7.00-16.30) koszt jak za połączenia lokalne Biuro Obsługi Klienta Gospodarka Odpadami Komunalnymi (w budynku Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni) ul. Partyzantów 36 (budynek D) e-mail: bok©czystemiasto.gdansk.pl czynne: pn, wt, czw, pt (7.00-15.00) śr (7.00-16.30) Kasa czynna: pn, wt, czw, pt (7.00-15.00) oraz śr (7.00-16.30)

Źródło: czystemiasto.gdansk.pl


Źródło: Osowa 24 - Portal Mieszkańców > Osowa > Gdańsk > Trójmiasto
( http://www.osowa24.pl/news.php?extend.5739 )